Upozornění k ochraně údajů

Jak nakládáme s Vašimi údaji a jaká máte práva podle evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v rámci ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona o ochraně údajů. V následujícím textu Vás seznámíme s druhem, rozsahem a účelem shromažďování a používání údajů:

Kdo jsme
Správcem zpracování osobních údajů je MeMed CZ s.r.o., Dukelská 5779, 430 01 Chomutov, Česká republika. Můžete nás kontaktovat telefonním čísle +420 777 333 452.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů v našem podniku je  pan Sebastian Niederauer M.A., telefonní číslo +43 1 40104 1524, e-mailová adresa Datenschutz@sanova.at.

Shromažďování a zpracování údajů
Zpracováváme takové osobních údaje, které nám poskytnete jako zákazník, dodavatel a/nebo zájemce (např. lékaři) o naše služby například v rámci poptávky nebo při uzavírání smlouvy. Dále pak zpracováváme osobní údaje, které získáme přípustným způsobem z veřejně dostupných zdrojů (např. katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, tisk, média, webové stránky) nebo které nám přípustným způsobem sdělí některý z našich poskytovatelů služeb.
Relevantní osobní údaje jsou personálie (jméno a příjmení, adresa a další kontaktní údaje, datum narození, státní příslušnost, údaje o zdraví, číslo pojištění včetně data narození, diagnóza a případně údaje o pojištěnci) a údaje z průkazů (např. údaje z občanského průkazu). Kromě toho to mohou být rovněž údaje ze zakázek, údaje z plnění našich smluvních závazků (údaje o prodejích v rámci platebního styku, počty kusů, obraty, ceny, dodací termíny, údaje o platbách a upomínkách, dále pak dodací lhůty, úvěrové rámce, údaje o produktech, informace o Vaší finanční situaci (např. údaje o bonitě), údaje o reklamě a odbytu, údaje o tom, jak používáte námi nabízená telekomunikační média (např. okamžik otevření našich webových stránek, newsletter), a jiné údaje srovnatelné s uvedenými kategoriemi.
Příslušný smluvní partner používá výše uvedené údaje v oblasti controllingu a pro opatření v oblasti zpracování trhu, jako je především řízení jeho činnosti na externím pracovišti a zasílání informacích o produktech a nabídek.

Účel shromažďování údajů
Zpracování údajů se provádí k následujícím účelům:

 • plnění smlouvy a předsmluvní korespondence
 • podnikový controlling
 • informace o změnách všeobecných obchodních podmínek nebo upozornění k ochraně údajů
 • zasílání marketingových informací nebo pozvánek k akcím
 • vyrozumění v rámci výherní hry
 • realizace služeb
 • zaručení bezpečnosti IT a provozování IT
 • kamerový dohled (slouží k shromažďování důkazních prostředků při trestných činech)
 • opatření za účelem bezpečnosti budov a zařízení (např. kontroly přístupu)
 • opatření za účelem řízení obchodní činnosti a dalšího rozvoje služeb a produktů
 • návštěva našich obchodních zástupců za účelem poskytování poradenství o našich produktech a službách

Právní podklady pro zpracování údajů jsou:

 • souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 • zahájení jednání o smlouvě a plnění smlouvy. Vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli splnit objednávky k Vaší úplné spokojenosti.
 • Marketing a reklama podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Chtěli bychom Vás – zákazníky a zájemce o naši rozmanitou nabídku – informovat aktuálně a cíleně o novinkách a nabídkách našich produktů a o odbytových partnerech.
 • Zpracování je nezbytné pro zásobování nebo péči ve zdravotní nebo sociální oblasti nebo pro správu systémů a služeb ve zdravotní nebo sociální oblasti na základě zákonných ustanovení nebo na základě smlouvy s pracovníky v oblasti zdravotnických povolání.
 • Na základě právních závazků podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
Pokud jste nám udělili souhlas se zpracování osobních údajů pro konkrétní účely (např. online na naší webové stránce), pak je zákonnost tohoto zpracování zaručena na základě Vašeho souhlasu.

Odvolání souhlasu
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem provozování přímé reklamy. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování za účelem takovéto reklamy; toto platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovouto přímou reklamou. Ke každé žádosti o informace je nutné povinně přiložit identifikační doklad (např. úřední průkaz s fotografií).
Udělený souhlas může být do budoucna kdykoliv odvolán. Toto platí také pro odvolání souhlasů, které nám byly uděleny před 25. květnem 2018. Odvolání souhlasu směřujte, prosím, na telefonní číslo +43 1 40104 1524 nebo na e-mail Datenschutz@sanova.at

Používání a předávání osobních údajů
Jestliže jste nám poskytli osobní údaje, použijeme je mimo jiné pouze k realizaci smluv, k pozváním na různé akce, k zodpovězení Vašich otázek a pro technickou administrativu. V rámci našich obchodních vztahů musíte poskytnout pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro navázání, provádění a ukončení obchodního vztahu nebo k jejichž shromažďování jsme povinni ze zákona. Bez těchto údajů budeme muset uzavření smlouvy nebo provedení zakázky zpravidla odmítnout nebo už nebudeme moci plnit existující smlouvu a případně ji budeme musit ukončit.
Osobní údaje předáváme nebo zprostředkováváme třetím stranám (především smluvním poskytovatelům služeb a přepravním podnikům) pouze tehdy, když je to nezbytné pro účely realizace smlouvy nebo za účelem vyúčtování nebo pokud jste k tomu předem poskytli souhlas.
Vymazání uložených osobních údajů se provede, pokud odvoláte svůj souhlas s jejich uložením, pokud už Vaše údaje nebudou zapotřebí k účelu, který byl sledován při jejich ukládání, nebo pokud je nebo bude jejich uložení z jiných zákonných důvodů nepřípustné. Údaje pro účely vyúčtování a pro účetní účely nejsou v rámci zákonné archivační povinnosti dotčeny žádostí o vymazání.

Přístup k údajům
V rámci podniku a v rámci mateřského podniku Sanova Pharma GesmbH a následně v rámci podniků korporace McKesson Corporation získají přístup k údajům taková místa, která údaje potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností a také k údržbě a udržování provozu, reklamy a marketingu (např. účetnictví, logistika a marketing). Přitom je aplikován princip nejnižších privilegií. I zpracovatelé, které pověříme (článek 28 GDPR), mohou obdržet údaje k těmto uvedeným účelům. Jsou to podniky v kategoriích účetnictví/daňoví poradci, IT služby, logistika, telekomunikace, poskytovatelé služeb v oblasti bezpečnosti údajů, poradenství a konzultace, dále pak odbyt a marketing.
S ohledem na předávání údajů příjemcům mimo podnik je nutné respektovat, že Vaše údaje předáváme pouze tehdy, když to dovolí zákonná ustanovení, když k tomu udělíte souhlas a/nebo když se nám smluvní poskytovatel služeb smluvně zavázal k mlčenlivosti a k opatřením za účelem zabezpečení údajů.

Uchovávání údajů a bezpečnost údajů
Osobní údaje budou zpracovávány tak dlouho, dokud se to bude jevit jako smysluplné pro účely jejich zpracovávání, především po dobu našeho obchodního vztahu.
Údaje jsou zpracovávány a ukládány rovněž na základě různých archivačních a dokumentačních povinností, které vyplývají mimo jiné z obchodního zákoníku, ze spolkového nařízení o dávkách a odvodech a z dalších zákonných povinností. Například účetní údaje se ukládají po dobu osmi let. Kromě toho se údaje ukládají do doby, než budou ukončeny případné právní spory, u nichž jsou údaje zapotřebí jako důkaz. Osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s našimi marketingovými službami, budou vymazány po čtyřech letech od posledního kontaktu s Vámi.
Údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem pomocí přiměřených zabezpečovacích opatření v závislosti na architektuře systému (Privacy by design). Zabezpečovací opatření zahrnují například zakódovaný přenos údajů, zakódované ukládání, koncepci rolí a oprávnění, koncepci zálohování údajů a fyzická ochranná opatření pro servery.
Zabezpečovací opatření jsou v souladu s technologickým vývojem trvale přepracovávána a průběžně auditována.

Informace, oprava, výmaz, odvolání
Každý subjekt údajů má právo na informace podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle článku 16 GDPR, právo na výmaz podle článku 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR a právo na přenositelnost osobních údajů z článku 20 GDPR. Platí omezení podle GDPR.
Na písemný dotaz Vás budeme rádi kdykoliv informovat o údajích, které jsou uloženy o Vaší osobě.
Svůj dotaz směřujte, prosím, na paní Mag. Anita Fickert, 43 1 40104 1524, e-mailová adresa Datenschutz@sanova.at. Ke každé žádosti o informace je nezbytně nutné přiložit doklad o identitě (např. úřední průkaz s fotografií).
Pokud by Vaše údaje, které zpracováváme, nebyly správné, prosím, informujte nás o tom. Neprodleně je opravíme a budeme Vás o tom informovat.
V případě, že si již nepřejete, abychom zpracovávali Vaše údaje, žádáme Vás, abyste nám toto sdělili volnou formou na telefonním čísle +43 1 40104 1524, na e-mailové adrese Datenschutz@sanova.at. Vaše údaje samozřejmě obratem vymažeme a budeme Vás o tom informovat. Pokud by bylo vymazání v rozporu s právními důvody, vyrozumíme Vás o tom obratem.

Profilování (scoring)
Vaše údaje zpracováváme zčásti automatizovaně s cílem vyhodnotit určité osobní aspekty (profilování). Profilování aplikujeme například tehdy, když Vás chceme cíleně informovat o produktech a poskytovat Vám cílené poradenství. Toto nám umožňuje komunikaci a reklamu v souladu s potřebami včetně průzkumu trhu a mínění.
V žádném případě však nedochází k automatizovaným rozhodnutím.

Cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které se zasílají při návštěvě internetové stránky a které se dočasně ukládají na harddisku uživatele webové stránky. Jestliže uživatel opět navštíví server naší webové stránky, vyhledávač uživatele webové stránky odešle zpět na server soubor cookie, který předtím přijal. Server pak může různým způsobem vyhodnotit informace získané na základě tohoto postupu. Prostřednictvím souborů cookies může být řízena například zobrazovaná reklama nebo může být usnadněna navigace na internetové stránce. Pokud by uživatel webové stránky chtěl zakázat používání cookies, může tak učinit provedením lokálních změn nastavení v prohlížeči používaném na vlastním počítači, tedy v programu k otevírání a zobrazování internetových stránek (například Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera nebo Safari).

[borlabs-cookie type=“btn-cookie-preference“ title=“Cookie Einstellungen öffnen“ element=“link“/]

GOOGLE Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se uloží do počítače spotřebitelů a které umožňují analýzu používání webových stránek ze strany spotřebitelů. Informace vytvořené pomocí cookies o používání této webové stránky ze strany spotřebitele (včetně IP-adresy) se přenese na server společnosti Google v USA a tam se uloží. Google používá tyto informace pro vyhodnocení používání webové stránky, pro sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a pro poskytování další služeb spojených s používáním webových stránek a s používáním internetu. I Google předává tyto informace případně třetím stranám, pokud je toto předepsáno zákonem nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje na základě smluvního vztahu se společností Google. Google v žádném případě nespojuje IP-adresu spotřebitele s jinými údaji společnosti Google. Spotřebitel může zabránit instalaci cookies odpovídajícím nastavením v internetovém prohlížeči; v tomto případě však nebude případně možné použít veškeré funkce webové stránky v plném rozsahu. Používáním webové stránky spotřebitel prohlašuje, že souhlasí, aby společnost Google zpracovávala údaje, které o něm získala, a to výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.
Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého softwaru – prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci za určitých okolností využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit, aby Google shromažďoval Vaše údaje v souvislosti s Google Analytics, a to tak, že si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete plugin do svého prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Shromažďování Vašich údajů ze strany Google Analytics na této webové stránce můžete zabránit také tím, že kliknete na níže uvedený odkaz. Uloží se opt-out cookie, který zabrání budoucímu pořizování Vašich údajů při návštěvě této webové stránky:

Deaktivování Google Analytics

Bližší informace o podmínkách používání od Google a také prohlášení o ochraně údajů od Google naleznete
na https://www.google.com/analytics/terms/de.html popř. na https://www.google.at/intl/at/policies/.

Možnost podat stížnost

Nakonec bychom Vás chtěli informovat, že máte možnost podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
oficiální: posta@uoou.cz

ústředna: +420 234 665 111 (neposkytuje konzultace)
informace: +420 234 665 800 (Informační linka je k dispozici vždy v úterý a čtvrtek od 13.00 do 15.30)
fax: +420 234 665 444 (jen pro listinné dokumenty)

 

Kontakty MEMED CZ

MeMed CZ s.r.o.
Dukelská 5779
430 01 Chomutov
Česká republika
+420 777 333 452
office@memed.cz
Google Maps Location

Technická podpora a servis
+420 774 891 207
office@memed.cz

Po - Pá od 7:00 do 15:00