Podmínky používání

MeMed CZ s.r.o. („MeMed CZ“) překontroluje správnost, úplnost a aktuálnost veškerých informací na této webové stránce. Menges Medizintechnik za to však nepřebírá odpovědnost a rovněž není odpovědná za případné chyby v obsahu ani za chybějící údaje. Informace na této webové stránce jsou poskytovány s vyloučením jakékoliv záruky a odpovědnosti. Používání této webové stránky a komunikace jejím prostřednictvím se tak uskutečňuje na vlastní nebezpečí.

Veškerá firemní označení MeMed CZ a veškeré názvy expedovaných produktů a služeb, které MeMed CZ nabízí, jsou – ať už jsou nebo nejsou označeny jako značka – zaregistrovanými popř. nezaregistrovanými ochrannými právy, ať už náleží společnosti MeMed CZ, podnikům, které jsou s ní propojené, jejím poskytovatelům licence, jejím partnerům joint-venture nebo jejím dodavatelům, ledažeby byly zvlášť označeny.

Bez výslovného písemného souhlasu vlastníka odpovídajících ochranných práv se prostřednictvím webové stránky v žádném případě neuděluje licence ani jiné právo na takovéto ochranné právo.

Používání ochranných práv je výslovně zakázáno a představuje porušení autorského zákona, zákona o značkách nebo jiných zákonů, ledažeby by bylo přípustné podle těchto podmínek používání. Upozorňuje se na to, že MeMed CZ bude důsledně prosazovat veškerá práva v souvislosti s webovou stránkou a jejím obsahem, především v souvislosti s duševním vlastnictvím, včetně zahájení trestně právních kroků.

MeMed CZ povoluje prohlížení a stahování materiálů obsažených na webové stránce pouze za účelem soukromého, nekomerčního použití, a to za předpokladu, že při rozmnožování materiálu bude upozorněno na odpovídající autorská a vlastnická práva. Bez výslovného souhlasu MeMed CZ nesmí být obsah webové stránky včetně textů, obrázků, zvukového a video materiálu rozšiřován, pozměňován, převáděn, opětovně používán, ani publikován k veřejným ani komerčním účelům, pokud to není povoleno zákonem.

MeMed CZ ani třetí osoby, které se podílejí na zřízení, vyhotovení nebo zprostředkování webové stránky, nejsou odpovědné za škody (včetně napadení Vašeho počítače viry), které mohou vzniknout z přístupu na webovou stránku nebo z možného popř. eventuálně nemožného používání webové stránky.

Odkazy („links“) z této webové stránky na webové stránky třetích osob nelze chápat jako doporučení společnosti MeMed CZ týkající se příslušného podniku, jeho produktů nebo služeb. Společnost MeMed CZ nezkontrolovala všechny webové stránky třetích osob a nenese žádnou odpovědnost za obsah ani další odkazy, které se tam nacházejí. Použití odkazů se uskutečňuje na vlastní nebezpečí.

Jakékoliv obsahy a informace, které zašlete společnosti MeMed CZ prostřednictvím webové stránky nebo e-mailem (v následujícím nazývány „zaslané zprávy“), nejsou považovány za důvěrné a nejsou chráněny autorským ani vlastnickým právem. Společnost MeMed CZ a její koncernové společnosti mohou používat veškeré zaslané zprávy k jakémukoliv účelu včetně reprodukce, sdělování, přeposílání a zveřejňování. Na tuto webovou stránku je zakázáno zasílat vyhrožující, urážlivý, pomlouvačný, hanobící, pornografický, dobrým mravům se příčící nebo jiným způsobem protiprávní obsah, popř. ho z této webové stránky rozšiřovat.

MeMed CZ může tyto podmínky používání kdykoliv aktualizovat a změnit s okamžitou účinností. Každý uživatel by se proto měl na této webové stránce pravidelně seznamovat s příslušnou aktuální verzí těchto podmínek používání.

 

Contact MEMED CZ

MeMed CZ s.r.o.
Dukelská 5779
430 01 Chomutov
Czech Republic
+420 777 333 452
office@memed.cz
Google Maps Location

Technical Service-Hotline
+420 774 891 207
office@memed.cz

Mo - Fr from 7:00 to 15:00